اولین های زندگی من

  • ۹۹ را به ۱۰۰۰ رساندم آن هم در چشم بر هم زدنی!

    می شود گفت اولین مبارزه طلبی های من و به بیانی کسب قدرت ام از کودکی ها آغاز شد آن هم درست زمانی که دخترکی ۸ ساله با موهای پسرانه بودم کودکی ۸ ساله اما زبر و زرنگ که خود را با رساندن عدد ۹۹ به ۱۰۰۰ در چشم پسردایی اش دخترکی قدرتمند معرفی کرد […]