کتاب صوتی

زیر مجموعه ها

  • داستانک دوم:تاریکی در پوتین

    به نظر شما برای یک پدر چه چیزی مهم تر از پسرش در این دنیا هست؟ مهر فرزند همیشه در دل والدین هست. خصوصا رابطه ای که بین پدر و پسر شکل می گیرد. هیچ پدری حاضر نیست تا زمانی که نفس روزگارش می آید و می رود، نفس نکشیدن پسر را به چشم ببیند. […]

  • داستانک اول :مرا به تونل بفرستید

    آدمی که می میرد دستش از دنیا کوتاه می شود . این را مادربزرگ همیشه در پی فاتحه های پنج شنبه هایش وقتی ما غرق بازی هایمان بودیم می گفت. چه قدر دل تنگی عجیبی گریبان مرده ای را در گور می گیرد وقتی دستش از لمس تمام دارایی هایش کوتاه می شود. من میگویم […]