بازخورد به نوشته‌های دوستان

  • محفل دوستانه به واسطه‌ی یک خط نوشته

    برای من نوشتن یک فعل ارزشمند این روزهایم است. این دوست داشتن پایش به قسمت زیادی از زندگی من باز شده است. حتی پای نوشتن به دایره‌ی دوستی‌های من باز شده‌است و از پیرو همین خطوط نوشتاری آدمهای نازنینی را پیدا کردم. نوشتن ارادت خالصی است که به روزهای ما دغدغه‌مندان نوشتن واصل می‌شود. نوشتن […]