کتابهای الکترونیکی

  • کتاب الکترونیکی : هیولای درون خود را بشناسیم

    لباس سال رفتار تا به حال با خودتان خلوت کرده اید؟ ابعاد درونی رفتارتان را رصد کرده اید؟ چه ابعادی در درون شما زندگی میکند؟ برایتان پیش آمده است حین انجام کاری خودتان را به اندازه ای پریشان ببینید که دست از کار بکشید و بخوابید؟ چندبار حین انجام کار عصبانیت های درونی تان در […]