تولید محتوا به سبک استامینوفن

پزشک از شما می‌پرسد:
« کجایت درد می‌کند؟»
و با توجه به موضع درد استامینوفن را تجویز می‌کند.
اما استامینوفن بی توجه به موضع درد شما وارد عمل می‌شود.
شاید برایتان سوال باشد که چطور یک عدد قرص کوچک، محل درد شما را شناسایی می‌کند و در عرض چند دقیقه، دیگر نشانی از درد و زاری در شما نخواهد بود.
باید بگویم استامینوفن خلاف ظاهر کوچکی که دارد موضع هدف را به سرعت، از طریق گردش خون پیدا می‌کند و تا به سمت هدف یورش نبرد، دست از کار نمی‌کشد.
درمان هر درد در تخصص استامینوفن است، چون توانایی شناسایی نقطه‌ی درد را دارد.
تولید محتوا هم باید مثل استامینوفن باشد.

باید بتواند روی نقطه‌ی درد مشتری متمرکز شود.
از بزرگترین شکست‌ها در یک محتوا، عدم ارائه‌ی محتوای تخصصی است.
هر کسب‌و‌کاری برای ارائه‌ی محتوایش باید دست به دامن تخصص شود.
اما نه متخصص شدن در علوم نظری و تئوری‌ها!
برای متخصص شدن و خبرگی در حوزه‌ صنعتی‌ باید ابتدا نقطه‌ی درد مشتری را شناخت و بر اساس این شناخت در یک حوزه ،تولید محتوا کرد.
در این صورت است که محتوای شما می‌تواند این نقطه‌ی درد را پوشش دهد.
اینجاست که می‌توانید در زندگی مشتریان‌ با محتوای تولید‌تان تحول ایجاد کنید.
ما در تولید محتوا بیشتر از استراتژی تنوع به استراتژی تخصص احتیاج داریم.
تنوع نه تنها دردی از مشتری دوا نمی‌کند که حتی بر دردهایش شاخ‌و‌برگ تازه‌ای اضافه می‌کند.
مشتری از محتوای شما تحول در زندگی‌اش را می‌خواهد.

تحول در زندگی یعنی درمان درد نه افزودن به آن.