نجمه رضایی

من یک معلم هستم.
آن هم از نوع ورزشی اش در یک دبیرستان دخترانه در تهران .